به خاطر تو

به خاطر تو

ازم پرسید:به خاطر کی زنده هستی؟ با اینکه دوست داشتم با تمام وجودم فریاد بزنم(به خاطر تو) بهش

 گفتم:به خاطر هیچکس..... پرسید:پس به خاطر چی زنده هستی؟ با اینکه دلم داد میزد (به خاطر تو) با یه

 بغض غمگین بهش گفتم:به خاطر هیچی..... ازش پرسیدم:تو به خاطر چی زنده هستی؟؟؟ در حالیکه اشک

 توی چشمش جمع شده بود گفت: (به خاطر کسی که به خاطر هیچ زنده است)......

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهدیس

خیلی قشنگ بووووووووووووووووووووووووود.[قلب]